Oudervereniging

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom op de site van onze school. Wij willen ook graag de oudervereniging bij jullie onder de aandacht brengen. Onderstaand hebben wij weergegeven waar wij voor staan en welke activiteiten wij organiseren.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen. We proberen ons doel te bereiken door samen met de leerkrachten activiteiten op school te organiseren. Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de sportdag.

In vergelijking met de beleidsmatige taak van de MR heeft de OV een meer uitvoerende taak. Ongeveer 1x per maand vergaderen wij. Hierbij is ook de adjunct directeur van de school aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze bijeenkomsten komen de activiteiten aan bod, maar vindt er - als vertegenwoordiger van alle ouders - ook overleg plaats over algemene onderwijsproblemen of bijzondere zaken die de school raken.

Wie zijn wij.

Mevr. S. Coenen - voorzitter

Mevr. B. Renkens - secretaris

Mevr. P. Szymkowiak - penningmeester

Mevr. P. Eijsink

Mevr. M. Greten

Mevr. S. Isenborghs

Mevr. M. Hendriks

Mevr. R. Kretzers

Mevr. A. Meuwissen

Mevr. N. Resner

Mevr. K. Schumacher

Mevr. M. Gerarts

Mevr. A. Janssen


Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die de Oudervereniging willen versterken. Hierover kan altijd contact opgenomen worden met een van de leden of een mail gestuurd worden naar ovbsdriesprong@gmail.com

Oudervereniging
De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen. Ze proberen hun doel te bereiken door samen met de leerkrachten activiteiten op school te organiseren. Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de sportdag.
In vergelijking met de beleidsmatige taak van de Medezeggenschapsraad heeft de Oudervereniging een meer uitvoerende taak. Ongeveer 1x per maand wordt er vergaderd. Hierbij is ook de adjunct directeur van de school aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze bijeenkomsten komen de activiteiten aan bod, maar vindt er - als vertegenwoordiger van alle ouders - ook overleg plaats over algemene onderwijsproblemen of bijzondere zaken die de school raken. 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van leerlingen die bij BS De Driesprong zijn ingeschreven. Het lidmaatschap begint automatisch zodra een leerling op school wordt ingeschreven en de ouderbijdrage is voldaan. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zonder geld van de ouders, kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige bijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is. Ouders hebben de vrije keuze om hun kind wel of niet aan de leuke activiteiten mee te laten doen. Wil men echter meedoen, dan moet men in principe ook betalen. Tenzij men dat echt niet kan.
Ouders die wel kunnen, maar niet willen betalen, lopen het risico dat hun kind wordt uitgesloten van de leuke activiteiten.
De bijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor kinderen, die in de loop van het schooljaar instromen, geldt een aangepaste bijdrage al naar gelang het aantal maanden dat zij deelnemen aan het schooljaar.

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de oudervereniging verder verantwoording af over de bestede gelden en stelt zij, na instemming van de ouders, de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting vast.

Het bestuur van de oudervereniging,  bestaat uit tenminste 5 leden. Het bestuur wijst een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De vergaderingen zijn openbaar en alle leden zijn van harte welkom om deze bij te wonen.
De actuele samenstelling van de ouderraad is terug te vinden op de website van de school. Het e-mail adres de van de oudervereniging is: ovbsdriesprong@gmail.com

Activiteiten:
De volgende activiteiten organiseren we elk jaar:

  • Thema-avond (inclusief jaarvergadering Oudervereniging) waarin wij graag met ouders over een interessant thema van gedachten willen wisselen
  • Sinterklaas
  • Kerstmis
  • Carnaval
  • Pasen
  • Sportdag


Afhankelijk van de actualiteiten en het budget kunnen er nog andere activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast staat de oudervereniging, daar waar nodig, de leerkrachten bij met allerlei hand- en spandiensten.