Leerplicht

 

Schoolverzuim

Bij schoolverzuim wegens ziekte of een andere reden van uw kind(eren) bent U verplicht dit bij voorkeur tussen 08.30 en 09.00 uur 's morgens en 13.00 uur en 13.30 uur 's middags aan de directie te melden, e.e.a. om "vermissing" van uw kinderen te voorkomen. Telefoon: 046-4759767.

Probeert u zoveel mogelijk afspraken met tandarts of huisarts buiten de lesuren te maken.

 1. Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind

gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

3. Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten

minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt

aangeven waarom dat niet mogelijk was;

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

 4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders

en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet

gedacht worden aan:

- een verhuizing van het gezin

- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in

overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)

- overlijden van bloed- of aanverwanten

- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig

(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

 De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

- familiebezoek in het buitenland

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens

‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden

ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

 5. Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.