Onderwijskundig Beleid


Missie en Visie:

De Leonardobouw van basisschool De Driesprong in Geleen heeft als doel kinderen met een hoog leervermogen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, in een voor hen uitdagende leeromgeving zonder belemmeringen en in eigen tempo.

De Leonardobouw wil hoogbegaafde kinderen uitdagen, inspireren en stimuleren tot onderlinge samenwerking om op deze wijze bij te dragen aan het vergroten van onze kenniseconomie en actief mee te werken aan de vooruitgang van onze samenleving. De Leonardobouw biedt niet alleen een uitdagende omgeving voor kinderen, maar biedt ook kansen voor de professionals om deze uitdaging aan te gaan.

We kunnen allemaal waarnemen dat in de moderne, complexe en snel veranderende samenleving andere dingen gevraagd worden.

Pedagogische – en didactische aanpak

Omdat het leren bij hoogbegaafde kinderen sneller verloopt ziet het onderwijsleerproces er anders uit binnen een Leonardogroep. De kerndoelen worden compact aangeboden waardoor tijd overblijft voor verbreden, verdiepen en verrijken.

Hoogbegaafde kinderen leren hoofdzakelijk vanuit grote gehelen. Daarom wordt leerstof topdown aangeboden. Eerst wordt uitgelegd waar de lesstof past binnen het grote geheel. Vervolgens wordt hier een onderdeel van uitgelegd en ingeoefend.

Leerlingen worden gecoacht in het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden: leren structureren, leren plannen, leren organiseren, leren doorzetten, leren omgaan met teleurstellingen, leren omgaan met fouten maken en perfectionisme, impulscontrole, enz.

Ook worden ze gestimuleerd  met elkaar samen te werken middels coöperatieve werkvormen waardoor ze andermans ideeën leren waarderen en respecteren.

In de visie van De Driesprong wordt respect voor elkaar als een belangrijk aandachtspunt gezien. In een veilige omgeving, waarin iedereen zich fijn en veilig voelt kunnen kinderen zich goed ontwikkelen.

Regels, afspraken en consequente toepassingen zijn daarbij noodzakelijk.

Ook frustraties, het kwijt zijn van gevoel van veiligheid, vertrouwen en plezier in leren vraagt veel geduld en aandacht van een leerkracht.

De leerkracht dient oog te hebben voor onderliggende emoties.

Dit vraagt sterk pedagogisch handelen van de leerkracht.

Als hulpmiddel maken we gebruik van het Kiewsysteem ( Kind In Evenwicht en Warmte).

Voor sommige kinderen is de problematiek te groot om in een schoolse setting op te lossen en wordt met ouders gezocht naar externe hulpverlening.

Het indelen op leeftijd heeft gevolgen voor het didactisch handelen.

Binnen het Leonardoconcept wordt in principe niet versneld op leeftijd.

Ook binnen een Leonardo-groep zijn grote niveauverschillen aanwezig. Differentiatie binnen de kernvakken zijn zichtbaar gemaakt in groepsplannen.

Naast de kernvakken is er een verruimd aanbod waarbij verbreed, verdiept en verrijkt wordt.

De leerlingen volgen het onderwijsaanbod, passend bij hun leerjaar. Daarnaast wordt verrijkend rekenen (Rekentijger, Somplextra) groep overstijgend aangeboden. 

Vanwege diverse problematiek behorend bij hoogbegaafdheid hebben de kinderen behoefte aan begrip en support van de leerkracht. Dit is essentieel voor het welbevinden van het kind en vraagt een adequate attitude van de leerkracht.

Hoogbegaafde kinderen kunnen last hebben van een significant verschil tussen het verbale en performale i.q. Om frustratie te voorkomen wordt de instructie en verwerking ondersteund door het aanbrengen van structuur in de taakaanpak, o.a. middels de stop-denk-doe-check methode.

Kenmerkend voor hoogbegaafdheid is perfectionisme, met daarmee verhoogd risico op faalangst. Oorzaak hiervoor is drieledig:

  • De kinderen  leggen de lat te hoog

  • Ze zijn in het verleden weinig tegen problemen aangelopen

  • Kinderen hebben dikwijls een fixed mindset: als gediagnosticeerd hoogbegaafde moet je optimaal presteren zonder inspanning.

Leerkrachten creëren bewust faalmogelijkheden waardoor de kinderen in een veilige setting hiermee leren omgaan. Vooral op het leveren van een inspanning wordt een positieve feedback gegeven door de leerkrachten: naast het product (de cijfers) wordt het leerproces (geleverde inspanningen en samenwerking met anderen) benadrukt.

Het hoogbegaafde kind heeft in het algemeen een weerzin voor herhalen. Automatiseren vraagt herhalen en oefenen.  Omdat veel hoogbegaafde kinderen moeite hebben om hun cognitie uit te schakelen komt het automatiseren moeilijk tot stand. Tafeltjes worden vaak niet tot nauwelijks geautomatiseerd omdat de kinderen  blijven rekenen. Dit betekent dat de leerkracht veel afwisseling moet zoeken in werkvormen om aangeleerde kennis en vaardigheden te onderhouden. Ook door het invoeren van multi task werkvormen wordt gewerkt aan het automatiseringsproces. Daarnaast is thuis oefenen noodzakelijk.