Hoofdlijnen beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Inleiding:
Sponsoring en fondsenwerving in het onderwijs zijn al lang geen nieuw fenomeen meer. Veel activiteiten in onderwijsland worden betaald met middelen uit andere geldstromen dan die van de rijks- of gemeentelijke overheid. Vaak gebeurt deze sponsoring of werving van fondsen echter op ad hoc basis. In het basisonderwijs is veel minder sprake van sponsoring dan in het vervolgonderwijs. Met name bij universiteiten is het heel normaal dat het bedrijfsleven een bijdrage levert, zowel financieel als in de vorm van participatie in projecten.

Basisschool De Driesprong te Sittard-Geleen, onderdeel van de overkoepelende Stichting Triade, is in 2009 gestart met Leonardo onderwijs en inmiddels uitgegroeid tot de grootste Leonardo afdeling in Nederland. Deze vorm van onderwijs voor hoogbegaafden is duurder dan het reguliere basisonderwijs. Wettelijk is niets geregeld voor deze meerkosten. Om het Leonardo concept uit te kunnen voeren zijn dus extra gelden nodig. De stichting wil zich sterk maken voor de nodige financiële armslag. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met basisschool De Driesprong te Geleen en, waar mogelijk, door overleg te plegen en samenwerking te zoeken met andere initiatieven en organisaties op het gebied van hoogbegaafdheidonderwijs.

Doel binnen het beleidsplan:
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Leonardo Zuidlimburg is formeel vastgelegd in de statuten. De stichtingsdoelstelling in het beleidsplan is als volgt omschreven:

• Het bevorderen en in stand houden van Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Zuid-Limburg, waarvan Sittard-Geleen deel uitmaken en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

• De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Zuid-Limburg.

• De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

In het Huishoudelijk Reglement van de Stichting is een nadere uitwerking en precisering van het hierboven omschreven brede doel geformuleerd:

• Het faciliteren van onderwijs voor hoogbegaafden van de Leonardo afdeling op bs. De Driesprong te Sittard-Geleen.

 

De ANBI-status:
De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Bevorderende Instelling). Hiermee is het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijker om geldbedragen te schenken. Giften, gedaan aan een door de Belastingdienst aangewezen ANBI-instelling, zijn namelijk (binnen de daarvoor geldende regels) aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voordeel voor de ANBI-instelling is dat zij geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Ook zijn de uitkeringen die een ANBI-instelling doet om het algemeen belang te dienen (in ons geval aan de Leonardo afdeling van basisschool De Driesprong te Geleen) vrijgesteld van fiscale heffingen.
Voor meer informatie: zie www.belastingdienst.nl/anbi

 

Het beheer van de gelden:
Uitgangspunt is dus dat alle binnengekomen gelden worden besteed aan de doelstellingen van de stichting. Ontvangen gelden of middelen van sponsors welke nog niet zijn overgedragen aan de Leonardo afdeling van basisschool De Driesprong worden gekenmerkt als vermogen. Streven is wel om de overdracht snel te laten verlopen. Het vermogen zal risicomijdend door de stichting worden beheerd tot het moment van overdracht. Indien er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder het beheer van de stichting vallen (bijvoorbeeld giften die niet direct besteed kunnen worden), zal zorg worden gedragen voor een zo hoog mogelijk rendement op het tegoed. De stichting mag en wil geen risico nemen en dus zal het rendement bestaan uit rente (van spaarrekening of deposito). De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van het Leonardo onderwijs te waarborgen en zodoende te voldoen aan de doelstelling. Kosten verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengsten uit het rendement van het vermogen. Jaarlijks zullen geldstromen worden gecontroleerd door een Kascontrolecommissie.

 

Leonardo leerlingen:
Het is de uitdrukkelijke wens om de stichting stevig in te bedden in de leeromgeving. Daar waar mogelijk zullen we een actieve rol zoeken voor de Leonardo leerlingen. Dit uiteraard in nauwe samenspraak met het team/de schoolleiding. Een belangrijke rol zien we ook voor de stichting bij het in kaart brengen en stimuleren van een doorgaande leerlijn voor hoogbegaafden naar primair het voortgezet onderwijs in de regio.

 

Samenstelling bestuur:
De stichting bestaat uit een voorzitter (vacant), een vicevoorzitter (dhr. Groenendal), een penningmeester (dhr. Welters), een secretaris (dhr. Bouman) en 2 algemene leden (mevr. Wolters en mevr. Philips)

 

Beloningen/vergoedingen:
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Aktuele stand van zaken met betrekking tot de activiteiten van de stichting:
De stichting voert overleg met basisschool De Driesprong te Geleen, zodat er fondsen/zaken verworven kunnen worden die een concrete behoefte geheel of gedeeltelijk afdekken. Hierdoor kunnen  er essentiële zaken toegevoegd worden aan het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op basisschool De Driesprong. Zaken waarvoor binnen het reguliere budget geen ruimte is.

 

Financiele verantwoording:
Sinds de oprichting medio 2012 zijn er voor het boekjaar 2012 geen gelden binnengekomen.