Luizen

Op De Driesprong proberen we het zogenaamde luizenprobleem onder controle te houden door middel van een luizenprotocol. De school heeft daartoe o.a. een luizenteam in het leven geroepen, bestaande uit een aantal ouders, die geïnformeerd zijn door de jeugdverpleegkundige van de GGD.

In kort komt het hierop neer:

• Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd door leden van het luizenteam
• Ouders krijgen telefonisch bericht van de leerkracht bij eventuele constatering van luizen of neten bij hun kind
• Ouders van die groep ontvangen een bericht via ISY Schoolinfo dat er in de groep van hun kind luizen en/of neten zijn geconstateerd, zelfs als er maar bij 1 kind iets geconstateerd is
• In dit bericht staat een doorverwijzing naar de brief ‘wat te doen bij neten en/of luizen’, opgesteld door de luizenwerkgroep. We verwachten uiteraard dat u die adviezen serieus opvolgt
• In betreffende groep vindt na 2 weken een her-controle plaats
• In voorkomende gevallen worden ouders opnieuw telefonisch geïnformeerd en wordt de klas weer geattendeerd op het probleem via ISY
• Eventueel wordt de GGD ingeschakeld

Ook de school zal natuurlijk maatregelen nemen. Voorlichting aan het team en het bespreken in de klas krijgen aandacht. Een filmpje van de RIVM over luizen zal aan het begin van het schooljaar in de klassen (vanaf groep …) worden getoond en besproken.

We plannen vijf hoofdluiscontroles per schooljaar en wel steeds in de eerste week na elke vakantie. De dag voordat deze controles plaatsvinden, ontvangen de ouders via ISY een melding. In deze melding worden ouders tevens verzocht de haren van de kinderen liefs te wassen en vooral niet te vlechten (alleen staarten dus).

Belangrijk is, de luizenuitbraak te stoppen. Het RIVM heeft de richtlijnen hoofdluis aangepast. Het protocol kunt u lezen op ISY.

De werkgroep en de school bedanken u alvast bij voorbaat voor uw medewerking. We gaan ervan uit, dat u akkoord gaat met het hier beschreven luizenprotocol. De Driesprong hoopt op deze manier, samen met U, het luizenprobleem de baas te blijven!

Aangezien er ieder jaar ook weer ouders afscheid nemen van het luizenteam nodigen wij nieuwe ouders van harte uit om zich aan te sluiten bij ons team. Als iedereen meehelpt, is de kans van slagen het grootst!

Klik hier en hier voor meer informatie over hoofdluis!