Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vormt het inspraakorgaan van ouders en leerkrachten betreffende het hele gebeuren rond de school.

De MR leden.
4 leden die uit en door de ouders zijn gekozen en
4 leden die uit en door het team gekozen zijn.
De 4 ouderleden zijn: Mevr. Petrouschka Allen (voorzitter), Mevr. Phaedra Raven, Mevr. Sara Gazzah en Dhr. Ed Tillie

De 4 teamleden zijn:Mevr. Nelly Bouten, Mevr. Monique Aretz, Mevr. Nandy Verstappen en Mevr. Bianca Schepers.

Als u een vraag of opmerking aan de M.R. wil doorgeven kan dit naar de volgende mail-adressen:

secretaris: moniquearetz@bsdedriesprong.nl

ouderlid:   petrouschka@ziggo.nl

Taken
De MR heeft de algemene bevoegdheid, om binnen bepaalde grenzen, alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken, gevraagd of ongevraagd voorstellen te doen en adviezen uit te brengen aan het bestuur. Naast de algemene bevoegdheid heeft de MR ook bijzondere bevoegdheden. Er zijn namelijk een aantal onderwerpen waarover de MR in moet stemmen of advies moet geven:
• Regeling van vakanties
• Aanstelling schoolleiding
• Aannamebeleid leerlingen
• Vaststellen of wijzigen ouderparticipatie
• Verbouwingen
• Vaststellen of wijzigen schoolplan
• Vaststellen of wijzigen statuten van de school
Om de MR in staat te stellen haar functie naar behoren uit te voeren hebben het schoolbestuur en de directie de plicht om alle noodzakelijke informatie aan de MR te verschaffen.

Onze visie:
Wij willen een volwaardige aanspreekpartner zijn voor directie,team en ouders.
Daarvoor is het van belang om van alle zaken vroegtijdig op de hoogte te worden gehouden en hierin ook actief betrokken worden om ons standpunt te geven en kenbaar te maken.
Wij willen voor alle partijen een aanspreekpunt zijn om verbetering op allerlei terreinen binnen school mogelijk te maken.
Wij willen een goed werkend orgaan binnen de schoolorganisatie zijn waar naartoe openlijk gecommuniceerd wordt en dat actief betrokken is om schoolse zaken en zaken die betrekking hebben op bestuur beter te laten functioneren.

Onze missie:
Wij willen als medezeggenschapsraad goed overleg voeren met directie,team en ouders.
Wij willen een goede communicatie, een prettige werksfeer en samenwerking in onze school.
Wij wensen voor ieder kind het beste onderwijs en proberen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
Wij willen goed in de gaten houden wat er verandert op school, wat betreft onderwijskundige zaken ,organisatorische zaken en huisvesting.
Wij willen ons wettelijk instemming- en adviesrecht gebruiken.
Wij willen ons steeds bewust zijn dat we ouders en team vertegenwoordigen.

Mocht u meer willen weten over de M.R. dan kunt u op school het M.R. reglement inzien.
De MR vergaderingen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en staan in de notulen aangegeven.

Met het instellen van een algemeen bestuur is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,GMR opgericht die op centraal niveau het beleid van het algemene bestuur toetst;
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse MR-en die elk vertegenwoordigd zijn door 1 ouderlid en 1 teamlid.

Zie ook www.infowms.nl