Medezeggenschaps raad

De MR heeft de algemene bevoegdheid om, binnen bepaalde grenzen, alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken, gevraagd of ongevraagd voorstellen te doen en adviezen uit te brengen aan het bestuur. Naast de algemene bevoegdheid heeft de MR ook bijzondere bevoegdheden. Er zijn namelijk een aantal onderwerpen waarover de MR in moet stemmen of advies moet geven:

 • Regeling van vakanties
 • Aanstelling schoolleiding
 • Aannamebeleid leerlingen
 • Vaststellen of wijzigen ouderparticipatie
 • Verbouwingen
 • Vaststellen of wijzigen schoolplan
 • Vaststellen of wijzigen statuten van de school

Om de MR in staat te stellen haar functie naar behoren uit te voeren, hebben het schoolbestuur en de directie de plicht om alle noodzakelijke informatie aan de MR te verschaffen.

Medezeggenschapsraad

De MR leden

De MR bestaat uit 4 leden die uit en door de ouders zijn gekozen, en 4 leden die uit en door het team gekozen zijn:

Als je een vraag of opmerking aan de MR wil doorgeven, kan dit naar de volgende e-mailadressen:

Mocht je meer willen weten over de MR, dan kun je op school het MR-reglement inzien. De MR-vergaderingen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en staan in de notulen aangegeven.

Met het instellen van een algemeen bestuur is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht die op centraal niveau het beleid van het algemene bestuur toetst. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse MR-en die elk vertegenwoordigd zijn door 1 ouderlid en 1 teamlid.

Kind dat een boek leest

Onze visie

 • We willen een volwaardige aanspreekpartner zijn voor directie, team en ouders. Daarvoor is het van belang om van alle zaken vroegtijdig op de hoogte te worden gehouden en hierin ook actief betrokken te worden om ons standpunt te geven en kenbaar te maken.
 • We willen voor alle partijen een aanspreekpunt zijn om verbetering op allerlei terreinen binnen school mogelijk te maken.
 • We willen een goed werkend orgaan binnen de schoolorganisatie zijn waarnaartoe openlijk gecommuniceerd wordt en dat actief betrokken is om schoolse zaken en zaken die betrekking hebben op bestuur beter te laten functioneren.

Onze missie

 • We willen als MR goed overleg voeren met directie, team en ouders.
 • We willen een goede communicatie, een prettige werksfeer en samenwerking in onze school.
 • We wensen voor ieder kind het beste onderwijs en proberen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
 • We willen goed in de gaten houden wat er verandert op school, zoals onderwijskundige zaken, organisatorische zaken en huisvesting.
 • We willen ons wettelijk instemmings- en adviesrecht gebruiken.
 • We willen ons steeds bewust zijn dat we ouders en team vertegenwoordigen.
Missie en visie
Schoolkinderen met boeken